+421 2222 006 82

Poštovné ZDARMA na všechny objednávky

obchod@doprajsi.cz
  • Elektrické kolo ENGWE EP-2 PRO 22,988 
  • Elektrická kolobežka Kugoo S1-spredu Elektrická koloběžka - KUGOO S1 350W 6,768 
  • Nabíjačka na hoverboard Nabíječka pro všechny typy hoverboardů 617 
10:00 - 15:00
obchod@doprajsi.cz
+421 2222 006 82
Máte dotazy kontaktujte nás !
  • S námi ušetříte! Dbáme na nejlepší ceny!
  • Doručení i do 24 hodin po vytvoření objednávky
  • Široký výběr nejpopulárnějších značek
Možnosti platby

Tento reklamační řád je platný v elektronickém obchoduwww.doprajsi.cz.

Základní ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován podle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a v souladu se zákonem 250/2007 Sb z. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží ( dále jen „Zboží“), u kterého jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Prodávající  Společnost Monuto s.r.o., Při Šajbách 9543/1A 831 06 Bratislava – městská část Rača, IČ: 53687299, DIČ: 212148064 Sro, vložka č.1 152292/B (dále jen „provozovatel“).

Reklamační podmínky

Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží a Občanským zákoníkem.

Provozovatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytují po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců. Provozovatel, neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, je-li na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo je-li zboží neúplné.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.

Na akumulátory (baterie) se vztahuje standardní záruční doba 24 měsíců (2 roky). Jelikož je ale baterie spotřební materiál a ztrácení kapacity je přirozenou vlastností (ne vadou) tak záruka se dá uplatnit pouze na konstrukční, či skrytě materiálovou vadu. V případě rapidní ztráty kapacity lze baterii reklamovat pouze během prvních 6 měsíců od koupě produktu. Pokud se však ztráta kapacity objeví po uplynutí této lhůty, uplatnění reklamace nebude možné, protože ztrátu kapacity mohou mít za následek různé aspekty jako například způsob nabíjení a vybíjení, způsob skladování, intenzita používání.

Při uplatnění práva na opravu doručí zákazník reklamované zboží včetně kopie dodacího listu a faktury (případně jinou formu daňového dokladu) a záruční list. Při uplatnění jiných práv vyplývajících z odpovědnosti provozovatele, za vady (tj. práva na výměnu věci, práva na odstoupení od kupní smlouvy a práva na přiměřenou slevu), zákazník doručí reklamované zboží včetně kopie dodacího listu, faktury (případě jinou formu daňového dokladu) a záruční dopis po předchozí dohodě s provozovatelem, (kontakty jsou uvedeny na web stránce www.doprajsi.cz).

PŘÍJEM REKLAMACI – balíky posílejte na vlastní náklady. Typ přepravce a varianta přepravy je určena na Vás. Zašlete nám poštou v obálce doklad od prperavy a poštovné Vám přeplatíme úhradou na účet. Adresa pro přijímání reklamací: Monuto s.r.o., Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava – městská část Rača. O přijetí a řešení reklamace Vás budeme informovat telefonicky nebo emailem (dle údajů ve Vaší objednávce nebo na reklamačním lístku, neručíme za špatně uvedené kontaktní údaje.)

Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec služeb zákazníkům nebo záruční servis je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 20 dní (§ 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele).

V případě, že reklamovaná závada byla způsobena zákazníkem – poškozením výrobku, nevhodným používáním nebo nevhodnou manipulací. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatní během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Tím není dotčena povinnost prodávajícího podle odstavce 9 § 18 Zákonu o ochraně spotřebitele.

Provozovatel, neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli, nevhodné dobíjení produktů, používání produktů v teplotách mimo  rozpětí 10-28 ºC …), zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem), nebo které byly způsobeny živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím.

Pokud provozovatel, při koupi zboží nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je dispoziční vůlí zákazníka, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto provozovatel neodpovídá za jeho případné vady.

Vyřízení reklamace

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada pouze součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.< /p>

Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení kupní ceny).

Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení kupní ceny) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí se vady po opravě se považuje stav, pokud se stejná vada vyskytne potřetí po jejích alespoň dvou předchozích opravách.

Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro větší počet vad věc řádně užívat . Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.

Jde-li o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení kupní ceny), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.

Pokud potřebujete pomoc, dejte nám vědět

Tel. č.: +421 2222 006 82

E-mail: info@doprajsi.cz

Dostupný čas: 10:00 – 15:00

Poštovné ZDARMA

Na všechny objednávky

Prodloužená doba k odstoupení

Možnost vrácení do 20 dnů

Světové značky

Široký výběr produktů

Bezpečný nákup

Dobírka / MasterCard / Visa